Yhdistyksen säännöt

Nämä säännöt korvaavat Sport Club Kokkola ry:n 6.9.2002 hyväksymät säännöt.

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Sport Club Kokkola ry ja kotipaikka on Kokkola. Yhdistys on perustettu syyskuun 6. päivänä vuonna 2002.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kunto- ja terveysurheilua ja levittää urheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta urheiluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
- toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia
- hankkii tarvittavia välineitä
- järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
- vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta- , terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä
- hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat joko juniorijäseniä, varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, kunniapuheenjohtajia tai kannattajajäseniä.

Yhdistyksen juniorijäseneksi voi liittyä jokainen alle kahdeksantoista (18) vuotias yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen juniorijäseneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta jaoston tai yhdistyksen vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kauden loppuun asti.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

5 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:
- Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
- Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
- Kieltäytyminen dopingtestistä
- Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
- Dopingtestin manipulointi
- Dopingaineiden hallussapito
- Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
- Dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:
- Kilpailutuloksen mitätöinti
- Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
- Urheilun toimintakielto
- Kirjallinen varoitus

Yhdistyksen jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon yhdistykselle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
- Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus
- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti
- Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta
- Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Yhdistyksen hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää yhdistyksen jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Juniorijäseniltä ja varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, yhdistyksen internetsivuilla tai sähköpostitse.

9 § Vuosikokous

Vuosikokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilin-/ toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 9. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena
 10. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 12. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
 13. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 14. Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä
 15. Käsitellään muut asiat
 16. Päätetään kokous

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Pöytäkirja

Yhdistyksen hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

11 § Äänestys ja äänioikeus

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12 § Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 4-6 jäsentä ja 1-3 varajäsentä.

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 3. Hyväksyä jaostot ja työryhmät
 4. Vastata yhdistyksen taloudesta
 5. Pitää jäsenrekisteriä
 6. Tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. Tehdä toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavaa tilikautta varten
 8. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 10. Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 11. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

13 § Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.6. - 31.5. välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille / tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

15 § Jaostot

Edistääkseen yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta, voivat yhdistyksen yksittäiset jäsenet muodostaa yhdistyksen alaisia, rekisteröimättömiä lajijaostoja. Yhdistyksen hallituksen tulee hyväksyä jaoston säännöt.

Yhdistyksen jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista hallituksen vahvistaman talousarvion ja hallituksen hyväksymän talousohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa mikäli vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) yhdistyksen vuosikouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta.

18 § Yhdistyksen varojen luovuttaminen

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

19 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.